1. Algemeen

Tenzij afwijkende bepalingen door Helioscreen, een divisie van Hunter Douglas Belgium NV, hierna Helioscreen genoemd, uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard, zijn alleen de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop en casu quo de plaatsing van Helioscreen producten, zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever anders luiden. Verkopen en verbintenissen, mondeling aangegaan door onze vertegenwoordigers, zijn slechts geldig nadat ze door Helioscreen schriftelijk werden aanvaard.

2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De prijsopgaven omvatten uitsluitend de beschreven materialen en werken. Onze prijzen zijn berekend op basis van de lonen en materiaalprijzen op de dag van de offerte. Eventuele wijzigingen in aantallen en specificaties zullen steeds een prijsherziening tot gevolg hebben. De Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) is altijd ten laste van de Opdrachtgever. De geldigheid van onze offertes is een maand, tenzij anders gespecificeerd in de tekst van de offerte.

3. Orderbevestiging

De bevestiging van de aanvaarding van een order blijft steeds onderworpen aan de aanvaarding door onze maatschappij voor kredietverzekering. Door ons bevestigde orders kunnen niet door de klant worden geannuleerd zonder schriftelijk akkoord van Helioscreen, die zich het recht voorbehoudt een schadevergoeding te eisen.

4. Levertermijn

De aangegeven levertermijn is louter indicatief en niet bindend. Vertragingen in de leveringen geven Opdrachtgever dan ook geen recht op schadevergoeding noch recht op annulering van de bestelling. De levertermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de nodige gegevens voor de uitvoering van de bestelling en na het ontvangen van de voorschotten, indien deze zijn voorzien. Gevallen van overmacht zoals oorlog, mobilisatie, staking, lockout, oproer, epidemie, brand, explosie en elke andere oorzaak onafhankelijk van onze wil, ontslaan ons van onze verantwoordelijkheid voor wat betreft de uitvoering van de bestellingen.

5. Verpakking en transport

Al onze goederen zijn verpakt in plastic, papier of karton. Deze verpakking wordt niet in rekening gebracht behalve voor bestellingen van minder dan 250,-EUR. Speciale verpakkingen, zoals kisten, zeewaardige verpakking enz. worden steeds extra aangerekend en worden niet teruggenomen. De goederen worden vervoerd voor rekening en op kosten van de Opdrachtgever, ook als het transportmiddel eigendom is van Helioscreen of als de levering uitzonderlijk franco bestemming geschiedt.

6. Aanvaarding

De verzending van onze facturen geldt als aanvraag tot aanvaarding van geleverde en/of geplaatste goederen. Retours worden enkel aanvaard na voorafgaand schriftelijk akkoord van Helioscreen.

7. Waarborg

Tenzij anders gespecifieerd in de bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn al onze leveringen twee jaar gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich tot de eventuele levering van vervangingsmateriaal af fabriek, of tot het herstellen of vervangen op de werf, wanneer de plaatsing door Helioscreen is gebeurd. Elke andere aansprakelijkheid is formeel uitgesloten, meer bepaald verhaal, schadeloosstelling voor niet functioneren of werkzaam- heden van welke aard dan ook. Aanspraak op de waarborg vervalt wanneer de Opdrachtgever de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet nakomt of de goederen verwaarloost of er ondeskundig gebruik van maakt. Inhoudingen op de betaling van onze facturen tijdens de garantieperiode worde niet aanvaard.

8. Aansprakelijkheid

Helioscreen is alleen aansprakelijk voor schade die het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Helioscreen en voor zover zij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij Helioscreen een redelijke termijn geboden is tot herstel c.q. vervanging. Helioscreen aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden bedrijfsschade dan wel andere indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en kosten, door welke oorzaak dan ook. De totale aansprakelijkheid van Helioscreen beloopt in geen enkel geval meer dan de vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan 20% van de ordergrootte excl. BTW.

9. Betalingsvoorwaarden

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, tenzij anders aangegeven in onze offertes. De Opdrachtgever heeft niet het recht een gedeelte van de te betalen som achter te houden als waarborg. In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigd bedrag te verhogen met 15% als vergoeding voor administratie- en maningskosten. Bovendien is een interest van minimaal 7% per jaar eisbaar, berekend op basis van de rentevoet van de Nationale Bank vermeerderd met 2%. De geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Helioscreen tot de volledige vereffening van de facturen. Mochten de goederen inmiddels door Opdrachtgever aan een derde zijn doorverkocht, dan heeft helioscreen de volgende keuze: ofwel vordert zij betaling van de Opdrachtgever van de bedragen waarop zij recht heeft, ofwel staat de Opdrachtgever zijn vorderingen aan Helioscreen af, ofwel een combinatie van beide mogelijkheden. Alle rekeningen zijn betaalbaar te Lokeren in euro.

10. Vertrouwelijke informatie

Helioscreen alsmede Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die in het kader van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en die vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

11. Intellectuele en/of industriele eigendom

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele en/of industriele eigendom uit c.q. van de door Helioscreen geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen. Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op door Helioscreen aan Opdrachtgever geleverde zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven te allen tijde eigendom van Helioscreen en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Helioscreen niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd dan wel op enige andere wijzen aan derden worden vrijgesteld.

12. Bevoegde rechtbanken

De contracten worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving en gebruiken. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van he arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Helioscreen gevestigd is bevoegd.